Share Key Microsoft Office 365 vĩnh viễn được update liên tục mới nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm trên internet một Key Microsoft Office 365, bạn đã đến đúng nơi rồi đó. Vietut chia sẽ với bạn bộ Key Microsoft Office 365 mới nhất.

Vietut - Share Key Microsoft Office 365 vĩnh viễn được update liên tục mới nhất

Danh sách key Microsoft Office 365 Pro Plus Product

6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX

KBDNM-R8CD9-RK366-WFM3X-C7GXK

MH2KN-96KYR-GTRD4-KBKP4-Q9JP9

2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK

N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9

NK8R7-8VXCQ 3M2FM-8446R-WFD6X

Danh sách key Microsoft Office 365 Activation

FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH

P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP

2MHJR-V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6XK

H746C-BM4VK-TZBB8-MVZH8-FXR32

Danh sách key Microsoft Office 365 Product

6PMNJ-Q33T3-VJQFJ-23D3H-6XVTX

MT7YN-TMV9C-7DDX9-64W77-B7R4D

DJKSE-DFJS93-DFJKD94JD-DJKD94JD

DJD94-DFKD9-FJD94JD894-FJKD94JD

Danh sách key Microsoft Office 365 Product Key 2019 (Update mới)

XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K

2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK

2B8KN-FFK6J-YWMV4-J3DY2-3YF29

N4M7D-PD46X-TJ2HQ-RPDD7-T28P9

4HNBK-863MH-6CR6P-GQ6WP-J42C9

6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX

Danh sách key Microsoft Office 2016

FBFPP-2XG5Y-FG9VH-DVQ2Z-QJRCH

P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP

2MHJR-V4MR2-V4Z2Y-72MQ7-KC6XK

Danh sách key Microsoft Office 2016 Product Key Free 2019

KV8NT-CM2T2-3JD3X-9C473-4F937

9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF

GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW

Danh sách key Microsoft Office 365 Activation

2MNJP-QY9KX-MKBKM-9VFJ2-CJ9KK

6KTFN-PQH9H T8MMB-YG8K4-367TX

DJC4N-DX7PC-GM3GK-V8KKW-XWYGX

Danh sách key Microsoft Office 365 Product

N7PXY-WR4XP-D4FGK-K66JH-CYQ6X

XRNFT-HG2FV-G74BP-7PVDC-JB29K

Hướng dẫn cách activate Microsoft Office 365 không cần dùng Key

Bước 1: Trước tiên bạn tạo một file note mới sau đó bạn copy đoạn code bên dưới và dán vào note vừa tạo.

[wpsm_codebox style=”1″]@echo off title Activate Office 365 ProPlus for FREE – MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1 :server if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com if %i%==4 goto notsupported cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo. cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server) explorer “http://MSGuides.com”&goto halt :notsupported echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16 :halt pause >nul Then you create a new text document.[/wpsm_codebox]

Bước 2: Sau đó bạn lưu file lại theo định dạng .cmd 

Bước 2: Vietut - Hướng dẫn cách activate Microsoft Office 365 không cần dùng Key

 

Ví dụ bạn đặt lên file là activateoffice.cmd

Bước 2: Vietut - Hướng dẫn cách activate Microsoft Office 365 không cần dùng Key

Bước 3: Bạn phải chuột vào file vừa lưu, chọn Run as administrator

Bước 3: Vietut - Hướng dẫn cách activate Microsoft Office 365 không cần dùng Key

Bước 4: Chờ nó cmd chạy xong hiện thông báo Product activation successfully vậy là đã activate thành công.

Bước 4: Vietut - Hướng dẫn cách activate Microsoft Office 365 không cần dùng Key

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *