Hướng dẫn xóa bỏ chữ product hoặc product-category mặc định của woocommerce

Có nhiều người dùng website muốn rút gọn xóa bỏ các chữ product hoặc product-category mặc định của Woocommerce. Mục đích cho link đẹp hơn, thân thiện hơn với SEO (cái này mình không rõ lắm). Bài viết này Vietut.com sẽ hướng dẫn bạn rút gọn link sản phẩm mặt định của Woocommerce.

[wpsm_toplist]

Hướng dẫn bỏ chữ “product” trong link sản phẩm Woocommerce

Bước 1: Mở file functions.php của theme bạn đang dùng (nếu dùng Theme Child thì mở file functions của theme Child).

Hướng dẫn xóa bỏ chữ product hoặc product-category mặc định của woocommerce 2

Bước 2: Copy đoạn code bên dưới và dán vào file functions.php. 

Bước 3: Mở Setting > Permalink > Save change. Để update lại là xong, bạn không cần sửa gì hết mở lên bấm Save là được.

Lưu ý: Bạn phải sửa lại dòng số 10 chỗ màu đỏ in đậm /cua-hang/ thành slug của bạn.  Bạn có thể vào Setting > Permalink xem lại slug mặt đinh của website bạn là gì rồi sửa lại cho đúng nhé. thường mặt định là “/product/”

[wpsm_codebox style=”1″]/* * Code Bỏ /product/ hoặc /cua-hang/ hoặc /shop/ … có hỗ trợ dạng %product_cat% * Thay /cua-hang/ bằng slug hiện tại của bạn */ function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) { if ( !in_array( get_post_type($post), array( ‘product’ ) ) || ‘publish’ != $post->post_status ) { return $post_link; } if(‘product’ == $post->post_type){ $post_link = str_replace( ‘/cua-hang/‘, ‘/’, $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn }else{ $post_link = str_replace( ‘/’ . $post->post_type . ‘/’, ‘/’, $post_link ); } return $post_link; } add_filter( ‘post_type_link’, ‘devvn_remove_slug’, 10, 2 ); /*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/ function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) { global $wp_post_types, $wpdb; $siteLink = esc_url(home_url(‘/’)); foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) { if($type == ‘product’){ if ($custom_post->_builtin == false) { $querystr = “SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID FROM {$wpdb->posts} WHERE {$wpdb->posts}.post_status = ‘publish’ AND {$wpdb->posts}.post_type = ‘{$type}'”; $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT); foreach ($posts as $post) { $current_slug = get_permalink($post->ID); $base_product = str_replace($siteLink,”,$current_slug); add_rewrite_rule($base_product.’?$’, “index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}”, ‘top’); add_rewrite_rule($base_product.’comment-page-([0-9]{1,})/?$’, ‘index.php?’.$custom_post->query_var.’=’.$post->post_name.’&cpage=$matches[1]’, ‘top’); add_rewrite_rule($base_product.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$’, ‘index.php?’.$custom_post->query_var.’=’.$post->post_name.’&feed=$matches[1]’,’top’); } } } } if ($flash == true) flush_rewrite_rules(false); } add_action(‘init’, ‘devvn_woo_product_rewrite_rules’); /*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/ function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){ global $wp_post_types; $post_type = get_post_type($post_id); foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) { if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) { devvn_woo_product_rewrite_rules(true); } } } add_action(‘wp_insert_post’, ‘devvn_woo_new_product_post_save’);[/wpsm_codebox]

Hướng dẫn bỏ chữ "product" trong link sản phẩm Woocommerce

Hướng dẫn cách bỏ chữ “product-category” trong link danh mục sản phẩm

Cũng là dùng code PHP trong file functions.php. Dùng cách này bạn không cần dung plugin không làm nặng website.

Bước 1: Bạn mở file functions.php giống cách xóa “product” ở trên.

Bước 2: Copy đoạn code bên dưới dán vào file functions.php. Bạn sửa chỗ in đậm tô màu đỏ ‘product-category thành slug của website bạn.

Bước 3: Mở Setting > Permalink > Save change. Để update lại là xong, bạn không cần sửa gì hết mở lên bấm Save là được.

[wpsm_codebox style=”1″]/* * Remove product-category in URL * Thay product-category bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category */ add_filter( ‘term_link’, ‘devvn_product_cat_permalink’, 10, 3 ); function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){ switch ($taxonomy): case ‘product_cat’: $taxonomy_slug = ‘product-category‘; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break; $url = str_replace(‘/’ . $taxonomy_slug, ”, $url); break; endswitch; return $url; } // Add our custom product cat rewrite rules function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) { $terms = get_terms( array( ‘taxonomy’ => ‘product_cat’, ‘post_type’ => ‘product’, ‘hide_empty’ => false, )); if($terms && !is_wp_error($terms)){ $siteurl = esc_url(home_url(‘/’)); foreach ($terms as $term){ $term_slug = $term->slug; $baseterm = str_replace($siteurl,”,get_term_link($term->term_id,’product_cat’)); add_rewrite_rule($baseterm.’?$’,’index.php?product_cat=’.$term_slug,’top’); add_rewrite_rule($baseterm.’page/([0-9]{1,})/?$’, ‘index.php?product_cat=’.$term_slug.’&paged=$matches[1]’,’top’); add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$’, ‘index.php?product_cat=’.$term_slug.’&feed=$matches[1]’,’top’); } } if ($flash == true) flush_rewrite_rules(false); } add_action(‘init’, ‘devvn_product_category_rewrite_rules’); /*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/ add_action( ‘create_term’, ‘devvn_new_product_cat_edit_success’, 10, 2 ); function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) { devvn_product_category_rewrite_rules(true); }[/wpsm_codebox]

Chúc các bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *