Địa chỉ Network Smart Chain – Testnet và Token của game Thetan Arena

Địa chỉ Network Smart Chain – Mainnet

Đây là networks dùng để kết nối ví Metamask với game Thetan Arena để rút tiền. Bạn phải add networks Smart Chain Mainnet này nhe, không add networks Testnet phí dưới nữa.

 • Network Name (Tên mạng): Smart Chain
 • New RPC URL (URL RPC mới): https://bsc-dataseed.binance.org/
 • ChainID: 56
 • Symbol: BNB
 • Block Explorer URL: https://bscscan.com

Xem cách liên kết ví Metamask với game Thetan Arena

Đây là Token chính thức của hài đồng Token THG và THC của game Thetan Arena bạn Add Token này vào ví Metamask của bạn sau khi thêm networks Smart Chain Mainnet nhé:

 • Token THG: 0x9fd87aefe02441b123c3c32466cd9db4c578618f
 • Token THC: 0x24802247bd157d771b7effa205237d8e9269ba8a

Địa chỉ Network Smart Chain – Testnet để bạn test game Thetan Arena

Đây là Networds dùng để test game: Hiện tại đã không còn sử dụng

 • Network name: Smart Chain – Testnet
 • New PRC URL: https://data-seed-prebsc-1-s2.binance.org:8545
 • Chain ID: 97
 • Currency symbol: BNB
 • Block explorer URL: https://testnet.bscscan.com

Địa chỉ các Token để test game Thetan Arena

THC: 0x21f9b2137d4e1b83d09ea373be773a986c0e3f90

THG: 0x948deddc3d3cf03017fd4e42cc9ac874402d0bb9

WBNB: 0x15c9e651b5971feb66e19fe9e897be6bdc3e841a

Get 1 BNB miễn phí

Bạn vào đây https://testnet.binance.org/faucet-smart => dán địa chỉ ví Network Smart Chain – Testnet => chộ Give me BNB => 1BNB

Bạn có thể xem thêm các bài viết: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *